Cam Fiber Nedir?

Cam Fiber
Fiberle güçlendirilmiş kompozitlerin (FGK), dental uygulamalarda kullanımı giderek artmaktadır. Uzun fiberler içeren kompozitlerin fiber demetinde 1000-200.000 arasında tek fiber vardır.

Dişhekimliğinde kullanılan fiberlerin en yaygını üstün estetik ve mekanik özelliklerinden dolayı cam fiberdir. Cam fiber, biyomekanik olarak dişe ve çene kemiğine benzerlik göstermektedir. Termal genleşme katsayısı kompozit dolgulara yakındır.

Günümüzde 5 farklı tipte cam, fiber yapımında kullanılmaktadır.

A-cam: %25 oranında soda ve kireç içeren yüksek alkali camdır.

C-cam: Yüksek kimyasal dirence sahip bir kimyasal camdır.

E-cam: Düşük alkali içerğine sahip bir elektriksel yapıdır. Neme karşı dirençlidir. Güçlendirmede kullanılan cam fiberlerin %50’si E-cam fiberdir.

S-cam: (Yüksek dayanıklı cam), %65 Si O², %25 Al² O³, %10 Mg0 içerir.

D-cam: Üstün elektriksel özelliklere sahiptir.

Fiberle güçlendirilmiş kompozitlerin protetik diş hekimliğinde kullanım alanları:

Diş eksikliğinin giderilmesinde köprü protezi olarak kullanımı,

Günümüzde restoratif diş hekimliğinde, metal alt yapının kullanılmadığı, kompozit yapay dişlerin komşu doğal dişlere yüksek yoğunlukta fiberler kullanılarak bağlandığı teknikler geliştirilmiştir.Dişte minimal operasyon gerektirmeleri,estetik olmaları,kısa sürede (tek seansta) hazırlanabilmeleri,metal içermemeleri, biyo uyumlu olmaları,tüm kompozit resin restorasyonları gibi tamiri kolay,yeniden polisaj yapılabilir olmaları,implant protezlere göre daha ekonomik ve cerrahi risk taşımamaları bu tip restorasyonların avantajlarıdır.

Metal destekli seramik restorasyonlara altarnatif olarak geliştirilen FGK köprüler, travma yada başarısız endodontik tedavi nedeniyle kaybedilen dişlerin restorasyonunda,periodontal prognozun şüpheli olduğu durumlarda,lokal anesteziyi tolere edemeyen ve medikal nedenlerle uzun süreli tedavi uygulanamayan vakalarda kullanılabilmektedir.

Geniş diş aralıklarının kapatılmasında kullanımı diğer en yaygın kullanım alanlarıdır.
Sallanan dişlerin splintlenmesi (sabitlenmesi)

Kırık diş restorasyonlarında

Endodontik post metaryeli olarak kullanımı

Cam fiber köprü

Amaç: Bu araştırmanın amacı, 2 değişik formdaki cam fiber ile güçlendirilmiş iki değişik protez kaide rezininin su emilim ve çözünürlük değerlerinin tespit edilmesi ve birbiriyle kıyaslanmasıdır. Materyal ve Metod : Araştırmada ısıyla ve kendi kendine sertleşen protez kaide rezinleri cam fiber sistemi ile güçlendirilerek su emilim ve çözünürlük değerleri tespit edilmiştir. Bu amaçla her gruptan 5 adet olmak üzere toplam 30 adet örnek, 15 mm. çapında ve 2 mm. kalınlığında hazırlanmıştır. Su emilim ve çözünürlüğü testlerinin uygulanması, ISO 1567’ye uygun olarak yapılmıştır. Elde edilen tüm değerler mg/mm3 olarak hesaplanmış ve test sonuçlarının istatistiksel analizleri 2 yönlü varyans analizi kullanılarak tespit edilmiştir. Gruplar arası farklılıkların saptanması amacıyla post-hoc Tukey HSD testi uygulanmıştır.
Bulgular: Su emilimi testi sonucunda, akril tipi ve iki değişik formdaki cam fiber ile güçlendirme arasında bir etkileşim olmadığı (p=0.563) ve cam fiber ile güçlendirmenin su emilimine bir etkisi olmadığı (p=0.373) tespit edilmiştir. Su çözünürlüğü testi sonuçları ise, akril tipi ve 2 değişik formdaki güçlendirme arasında etkileşim olduğunu (p=0.024) ve devamlı uzun formdaki cam fiber kullanımının su çözünürlüğünü anlamlı şekilde arttırdığını (p=0.008) göstermektedir.
Sonuç: Sonuç olarak, araştırma sonuçlarımız, ISO 1567’de bildirilen değerlerle uyumludur ve cam fiberlerin güçlendirme amacıyla, protez kaide rezinleri ile kullanımı uygundur.

Anahtar Kelimeler: Kaide rezini, Cam fiber ile güçlendirme,Su emilimi, Su çözünürlüğü